Naturinventeringar & naturvärdesbedömningar

 

 


 

 

Övriga naturvårdsuppdrag

 

 


Näsudden

Bedömning av påverkan på naturvärden vid kusten på sydvästra Gotland, med fokus på strandängarna (våtmarksområde). Genomfördes i samband med planering inför uppgradering till nästa generations vindkraftverk, på uppdrag av Wickman Wind, hösten 2016. Rapporten hittar du här.

Under 2017 genomfördes ett kompletterande uppdrag, en bedömning av risk för påverkan på de Natura-2000-skyddade strandängarna närmast havet. Rapporten finns här.

 

 

 

 

ArtDatabankens flora- och faunavårdskonferens 2017

Medverkan i årets konferens, dels som utfrågare av miljöminister Karolina Skog, dels som ledare av paneldebatt. Se utfrågningen av miljöministern här.

 

När Kapelludden

Växtinventering och bedömning av naturvärden vid kusten på östra Gotland, i samband med planering inför uppgradering till nästa generations vindkraftverk. Genomfördes på uppdrag av Wickman Wind, sommaren 2015. En kort rapport finns här.

 

 

 

 

Bränning av gräs i äldre fodermarker

En rapport skriven på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Du hittar den här.

 

Väskinde Skäggs – Överrejsholmen

Växtinventering och bedömning av naturvärden i ett skogsområde i södra kanten av gamla Martebo myr. Genomfördes på uppdrag av Skäggs AB, sommaren 2016.

 

 

 

Botanikkurs

Lärare vid femdagars botanikkurs i Hamra på södra Gotland, i maj/juni, sedan 2016.

2018 års kurs går av stapeln 28 maj – 3 juni. Se inbjudan.

 

 

 

Inventering av svampar i Padjelanta nationalpark

Genomfördes i regi av Sveriges mykologiska förening under augusti 2016. Rapporten hittar du här.

 

 

 

 

 

File hajdar & Hejnum hällar

Växtinventering och skoglig bedömning i fyra områden inom File Hajdar och Hejnum hällar på norra Gotland. Genomfördes på uppdrag av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, sommaren 2016. Som komplettering till levererat dataset finns en kort rapport.

 

 

Åtgärdsprogram för hotade arter – martorn

Den rödlistade växten martorn är föremål för ett av Sveriges åtgärdsprogram för hotade arter. Förekomster på östra Gotlands stränder hotas av igenväxning med vresros. Medverkan i planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för att få bort vresrosen från de delar av stranden där martornet växer. Genomförs på uppdrag av naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Gotlands län. En kort rapport finns här.

 

 

Fårö Butleks, Fårö Lauter och Näs Drakarve

Växtinventering och bedömning av naturvärden på två platser på västra Fårö och en plats vid Nisseviken i Näs. Genomfördes på uppdrag av Arkitektur & Film CJ AB, sommaren 2016.

 

 

Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper

Medverkan i ett uppdrag som Ekologigruppen i Stockholm vintern 2014-2015 utförde åt Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Utveckling av principer, kriterier och metodik för regionala ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.

Läs slutrapporten till Göteborg här.

Mer information om begreppet ansvarsarter finns i ArtDatabankens rapport Naturvårdsarter från 2013.

 

Gothem Åminne

Växtinventering och bedömning av naturvärden i en del av Åminneudden. Genomfördes på uppdrag av Åminne Fritid & Havsbad AB, sommaren 2016.

 

 

Naturvårdsanpassning av skogsbruksplan

Stöd till aktivt skogsbruk på fastighet i södra Södermanland, genom utvärdering av skogsbruksplan och förslag till naturvårdsanpassningar. Genomfördes hösten 2015.