Underlag för naturvården

Alvarmarker på Fårö

En detaljerad kartering av samtliga alvarmarker på Fårö. Genomfördes 2018 som en del av det nationella arbetet med grön infrastruktur. Läs mer i Länsstyrelsen i Gotlands län – rapport nr. 2018:19, del C.

Ängsmark på Gotland

Kartläggning av ängsmark på Gotland 2018, som del av ArtDatabankens arbete med Sveriges EU-rapportering av status för arter och naturtyper. Omfattar all mark i slåtterhävd, men också andra träd- och buskbärande gamla ängsmarker där ängshävd skulle kunna återupptas. Det innebär att i stort sett alla ädellövträdsbärande marker på Gotland är med. Som komplettering till levererat dataset finns en kort rapport.

File hajdar & Hejnum hällar

Växtinventering och skoglig bedömning i fyra områden inom File Hajdar och Hejnum hällar på norra Gotland. Genomfördes på uppdrag av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, sommaren 2016. Som komplettering till levererat dataset finns en kort rapport.

 

Inventering av svampar i Padjelanta nationalpark

Genomfördes i regi av Sveriges mykologiska förening under augusti 2016. Rapporten hittar du här.